list motywacyjny do urzędu skarbowego

MusicKacper

Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw podatków pośrednich w Drugim Dziale Podatków Pośrednich

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Bydgoszcz
ul.Fordońska 77

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* weryfiakcja deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług,
* prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie przedmiotowego podatku,
* wprowadzanie do systemu Poltax deklaracji podatkowych oraz dokumentów z nimi związanych,
* obsługa podatników w punkcie informacyjnym urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze lub ekonomiczne
* doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o ogólna znajomość prawa podatkowego (w tym ustawy o podatku od towarów i usług),
o znajomość Ordynacji podatkowej,
o dobra obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w organach skarbowych,
* umiejętność pracy w zespole,
* komunikatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Po zakończonym procesie rekrutacji odrzucone oferty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 345-25-51.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18

pod adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy
Fordońska 77
85-950 BYDGOSZCZ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
* terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
* kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
* terminowe dokonywanie zwrotów,
* dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
* staż pracy w organach skarbowych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dabrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Końskich

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw ewidencji, identyfikacji podatników i wprowadzania danych w Referacie ewidencji, identyfikacji podatników, przechowywania akt i wprowadzania danych

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Końskie
ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b
26-200 Końskie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń oraz zgłoszeń identyfikacyjnych podatników prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej
* wprowadzanie do systemu danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjno-rejestracyjnych, oraz aktualizacja danych podatnika w bazie POLTAX
* obsługa dokumentacji stanowiącej podstawę rejestracji podatnika
* odnotowywanie w bazie POLTAX obowiązków podatkowych podatników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
* pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość systemu POLTAX
o znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikcji podatników i płatników, oraz ustawy Ordynacja Podatkowa
o komunikatywność z umiejętnością argumentowania

wymagania dodatkowe

* zdolność analitycznego myślenia
* umiejętność organizacji pracy własnej, oraz umiejętność pracy w zespole
* systematyczność, samodzielność, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji skarbowej

Inne informacje:

- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
- odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone
- otrzymanych ofert nie odsyłamy
- dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41/3725771 lub osobiście w sekretariacie urzędu

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-05-28

pod adres:

Urząd Skarbowy
Marszałka Piłsudskiego 156 b
26-200 Końskie
lub osobiście w sekretariacie urzędu - pok. 102
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Łukowie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk do spraw obsługi informatycznej Urzędu w Referacie ds. Ogólnych, Kadr, Szkolenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Informatyki

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Łuków
ul. Międzyrzecka 72A
21-400 Łuków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* pełnienie obowiązków administratora systemu teleinformatycznego Urzędu
* wdrażanie, instalowanie, aktualizowanie, archiwizowanie i prowadzenie stałego monitoringu systemów i aplikacji wykorzystywanych w Urzędzie
* prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie eksploatacji systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych
* opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie mechanizmów ochrony systemów i sieci komputerowych
* diagnozowanie i usuwanie awarii systemów informatycznych, aplikacji i sprzętu komputerowego
* nadzorowanie pracy urządzeń związanych z zainstalowanymi systemami komputerowymi
* wydawanie opinii i ekspertyzy w zakresie eksploatowanego i kupowanego sprzętu i oprogramowania
* uczestniczenie w procedurze likwidacji sprzętu informatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe techniczne
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi
* pozostałe wymagania niezbędne:
o umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
o umiejętność działania w sytuacjach stresowych
o umiejętność pracy w zespole
o komunikatywność
o dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

* preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
* przeszkolenie z zakresu administracji systemami: Microsoft Windows Server, Unixware
* przeszkolenie z zakresu obsługi systemu POLTAX, EGAPOLTAX, KONTROLA, Poltax2b
* znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do czytania dokumentacji technicznej
* umiejętność przekazywania informacji
* łatwość reagowania w trudnych sytuacjach
* dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (025) 7982921 wew. 41.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-09

pod adres:

Urząd Skarbowy
Międzyrzecka 72A
21-400 Łuków
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Wieloosobowym stanowisku ds. rachunkowości budżetowej ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Aleksandrów Kuj.
Urząd Skarbowy
ul. Kościelna 18
87-700 Aleksandrów Kujawski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych tj:
* sprawdzanie i opisywanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
* dekretowanie dokumentów i księgowanie w systemie komputerowym;
* przygotowywanie przelewów w systemie komputerowym;
* przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu;
* prowadzenie ewidencji mandatów i wystawianie tytułów wykonawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, administracyjne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o dobra znajomość przepisów ustawy z dna 29 września 1994r. o rachunkowości ( DZ.U. z 2009r. , Nr 152, poz. 1223),
o znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm);
o znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sparwie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. z 2006r., Nr 142, poz. 1020 ze zm.);
o znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr 38, poz. 207).
o biegła obsługa komputera;
o doświadczenie w pracy w księgowości w urzędzie skarbowym.

wymagania dodatkowe

* komunikatywność i samodzielność;
* dobra organizacji włanej pracy ;
* wysoka kultura osobista;
* odporność stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie świadectw pracy/zaświadczeń o odbytym stażu/przygotowaniu zawodowym

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas zastępstwa. Oferty otrzymane po terminie lub nikompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstepnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe infomacje ( 054) 282-46-14 wew. 316.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-20

pod adres:

Urząd Skarbowy
Kościelna 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
z dopiskiem " Oferta pracy - rachunkowość budżetowa"
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Powered by WordPress, © MusicKacper